2022-02-25

Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 25 februari 2022 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

 

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet ökas Bolagets aktiekapital med högst 6 025 059,20 kronor genom nyemission av högst 60 250 592 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemission är registrerade som aktieägare.

Slutligen beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram avsett för Bolagets och dess dotterbolags anställda och övriga nyckelpersoner. Inom ramen för programmet kommer berörda att erbjudas möjlighet att erhålla en bonus under förutsättning dels att de kvarstår i sin anställning i bolaget eller dotterbolag till Bolaget vid utgången av teckningsoptionernas löptid, dels att teckningsoptionerna nyttjas för aktieteckning.

Innehållen i besluten framgår av stämmokallelsen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), telefon 0708 444 966 eller e-post anna.eriksrud@neodynamics.com

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning introduceras nu till marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.