Arkiv

 • 2020-04-16

  NeoDynamics presenterar idag på Redeyes "Digital Investor Forum"

  NeoDynamics VD Anna Eriksrud presenterar bolaget på Redeyes "Digital Investor Forum", den 16 april, kl. 15:20. Sändningen kan följas live. Läs mer här
 • 2020-04-15

  NeoDynamics konvertering av utställt konvertibellån, korrigering av uppgifter i tidigare publicerat pressmeddelande:

  Styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) har den 3 april publicerat att man beslutat om konvertering av samtliga utställda konvertibler av serien Konvertibler 2019/2020. Efter slutlig omräkning av antalet aktier som tillkommer genom konverteringen har antalet förändrats marginellt i jämförelse med tidigare publicerade pressmeddelande.  Konvertibellånet kommer att konverteras till totalt 2 838 572 nya aktier i Bolaget. Läs mer här
 • 2020-04-03

  NeoDynamics påkallar konvertering av utställt konvertibellån

  Styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) har beslutat att påkalla konvertering av samtliga utställda konvertibler av serien Konvertibler 2019/2020, varvid konvertibellånet kommer att konverteras till totalt 2 838 485 nya aktier i Bolaget. Läs mer här
 • 2020-04-03

  Information om riktad nyemission av aktier och försenad betalning av tecknade konvertibler och aktier i NeoDynamics AB (publ) samt kommentar om effekter av Corona-pandemin.

  NeoDynamics AB (publ) meddelar att total likvid från en investerare i Bolagets riktade emission av konvertibler, beslutad på bolagsstämma den 16 september 2019, bara uppgick till ca 2,3 MSEK av dennes totala teckning på 10 MSEK. Orsaken är de restriktioner som infördes i Kina relaterade till Corona-pandemin. Återstående belopp, totalt 7 684 017 kronor, har istället emitterats genom att Bolagets styrelse vid styrelsesammanträde idag den 3 april 2020, med stöd av bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av 2 561 339 nyemitterade aktier till kurs 3 kronor/aktie, till samme investerare. Full betalning för tecknade aktier i Bolagets företrädesemission kunde inte heller erläggas av samma skäl som ovan, men genom teckning från övriga investerare har fullt belopp ändå mottagits i företrädesemissionen som blev övertecknad, enligt tidigare publicerat pressmeddelande. Läs mer här
 • 2020-03-23

  Sista dag för handel med BTA i NeoDynamics

  EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.   Sista dag för handel med NeoDynamics ABs (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är onsdag den 25 mars 2020 och stoppdagen är fredag den 27 mars.     Läs mer här
 • 2020-02-27

  NeoDynamics offentliggör utfall av övertecknad företrädesemission

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission. Företrädesemissionen blev övertecknad och totalt tecknades aktier till cirka 109 procent av antalet aktier i emissionen. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk. Läs mer här
 • 2020-02-18

  NeoDynamics presenterar på Småbolagsdagen den 19 februari

  NeoDynamics (Spotlight Stock Market: NEOD) presenterar på Börsveckan och Financial Hearings "Småbolagsdagen" i Stockholm den 19 februari 2020 Läs mer här
 • 2020-02-07

  Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics företrädesemission

  Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics AB:s (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den extra bolagsstämman som hölls den 28 januari 2020 och i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna. Läs mer här
 • 2020-02-06

  NeoDynamics offentliggör prospekt

  Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den extra bolagsstämman som hölls den 28 januari 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 45,9 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Läs mer här
 • 2020-02-05

  NeoDynamics AB (publ) bokslutskommunike 2019

  NeoDynamics summerar ett mycket produktivt år Läs mer här
 • 2020-02-03

  Studie från Karolinska sjukhuset av NeoDynamics biopsisystem NeoNavia ® har accepterats som abstract av Society for Breast Imaging (SBI) i USA

  Docent Edward Azavedo har genomfört en retrospektiv studie av vävnadsprover med NeoDynamics nya biopsisystem NeoNavia på Karolinska sjukhuset. Ett abstrakt med de första resultaten har accepterats av SBI (Society for Breast Imaging) i USA och ska presenteras i Denver den 16–19 april 2020. Läs mer här
 • 2020-01-28

  Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) den 28 januari 2020

  Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), ägde rum idag tisdagen den 28 januari 2020. På stämman fattade aktieägarna beslut i enlighet med styrelsens förslag att (i) anta ny bolagsordning, (ii) ändra villkoren för Konvertibel 2019/2020, (iii) genomföra företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) och (iv) bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Läs mer här
 • 2020-01-28

  NeoDynamics AB (publ) erhåller besked om beviljat patent på biopsi-instrument i Kina

  Det väntade beskedet från den kinesiska patentmyndigheten innebär att NeoDynamics unika biopsi-instrument med frontmatad nål och integrerad trokar, som utgör en viktig komponent i NeoNavia® biopsisystem, har blivit godkänt. Patentet ökar skyddet för biopsisystemet NeoNavia, vilket ytterligare stärker bolagets konkurrenskraft. Läs mer här
 • 2019-12-20

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB publ) - korrigering har gjorts avseende senaste dag för införande i aktieboken från 21 jan 2020 till 22 jan 2020

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 januari 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö. Läs mer här
 • 2019-12-20

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 januari 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö. Läs mer här
 • 2019-12-20

  NeoDynamics kallar till extra bolagsstämma för att genomföra fullt garanterad företrädesemission om 45,9 MSEK

  Styrelsen i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") har idag kallat till extra bolagsstämma, planerad att hållas den 28 januari 2020, för att besluta om att genomföra en företrädesemission om cirka 45,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelse och ledning om cirka 21,4 MSEK, motsvarande cirka 47% av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om cirka 24,5 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100%. NeoDynamics meddelar även att Bolagets Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019 kommer offentliggöras den 5 februari 2020 istället för den 21 februari 2020. Läs mer här
 • 2019-12-03

  Utfall i nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1

  Den 29 november 2019 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics"). Inga optioner av serie TO 1 nyttjades för teckning, innebärande en nyttjandegrad om 0 procent. Teckningskursen för inlösen av optionerna var 8,20 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i NeoDynamics aktie, som under nyttjandeperioden handlats för cirka 4 SEK per aktie. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 1 Läs mer här
 • 2019-11-27

  NeoDynamics tecknar tillverkningsavtal för NeoNavia

  NeoDynamics har tecknat ett avtal med en kontraktstillverkare i världsklass som del i förberedelser för marknadsintroduktion av företagets bröstcancerbiopsisystem NeoNavia® och en uppskalning av produktion för de nya biopsinålarna. Läs mer här
 • 2019-11-21

  NeoDynamics AB (publ) Kvartalsrapport jul-sep 2019

  NeoDynamics kvartalsrapport för perioden jul-sep 2019 visar på fortsatt utveckling enligt plan. Det nya biopsisystemet NeoNavia erhöll efter periodens utgång regulatoriskt godkännande i Europa och mötte stort intresse från radiologer på den årliga brittiska branschkongressen. Finansiering erhölls genom utgivande av konvertibler för ca 15 Mkr. Läs mer här
 • 2019-11-05

  För första gången i Storbritannien får en bredare publik möjlighet att prova på NeoNavia mikropulsbiopsisystem för bröstcancer

  NeoDynamics medverkar som huvudsponsor då den brittiska föreningen för bröstradiologi (BSBR, British Society of Breast Radiology) har sitt årsmöte den 3–5 november i Bristol. Läs mer här
 • 2019-10-31

  Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 i NeoDynamics

  Den 5 november 2019, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med NeoDynamics AB (publ):s ("NeoDynamics") noteringsemission av units under hösten 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 29 november 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,20 SEK per aktie. Kursen för NeoDynamics aktie var per den 31 oktober 2019 ca 4,20 SEK per aktie, vilket är lägre än teckningskursen och därmed något som optionsinnehavare bör vara medvetna om när de överväger eventuell teckning  av aktier. Läs mer här
 • 2019-10-29

  NeoDynamics erhåller regulatoriskt godkännande för nytt biopsisystem för bröstcancer

  NeoDynamics fick idag bekräftelse från Intertek (Notified Body) att den förbättrade versionen av det nya systemet för bröstcancerbiopsi, NeoNavia, accepteras som en uppdatering av den redan EU-godkända studieversionen. Det uppgraderade pulsbiopsisystemet inkluderande tre olika nåltyper läggs till i produktlistan på företagets EC certifikat. Läs mer här
 • 2019-09-16

  Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) beslutade om riktad emission av konvertibler

  Extra bolagsstämma i Neodynamics ägde rum den 16 september. På stämman togs beslut enligt styrelsens förslag att genomföra emission av konvertibler. Samtliga beslut togs enhälligt. Läs mer här
 • 2019-09-16

  NeoDynamics rekryterar en landschef för Tyskland, Schweiz och Österrike

  Renate Reiss tillträder som Country Manager för NeoDynamics i de tysktalande länderna i EU, med start den 15 oktober. Renate har en bred internationell erfarenhet av produktlanseringar från ledande roller inom läkemedelsindustrin. Hon kommer att ansvara för lanseringen av NeoNavia, ett helt nytt system för vävnadsdiagnostik av bröstcancer. Läs mer här
 • 2019-08-28

  NeoDynamics har säkrat finansiering genom emission av konvertibler och kallar till extra bolagsstämma

  Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) eller (”Bolaget”) har beslutat  att föreslå en emission av konvertibler om upp till 15 MSEK. Se bifogad kallelse. Läs mer här
 • 2019-08-28

  NeoDynamics AB (publ) Halvårsrapport 2019

  Allt närmare marknad - registrering i fokus Läs mer här
 • 2019-08-15

  Nytt datum för NeoDynamics halvårsrapport

  NeoDynamics AB (publ) styrelse har beslutat om nytt datum för publicering av halvårsrapport för 2019. Halvårsrapporten kommer att offentliggöras den 28 augusti 2019. Läs mer här
 • 2019-07-05

  NeoDynamics hemsida nu uppdaterad med mer svenskspråkig information samt möjlighet att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden

  Bolagets hemsida har nu varsamt omstrukturerats och kompletterats med mer svenskspråkig information såväl för investerare, kliniker som för patienter. Läs mer här
 • 2019-05-24

  Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Årsstämman i NeoDynamics AB (publ) ägde rum torsdagen den 23 maj 2019 på Scandic Foresta, Lidingö.  Läs mer här
 • 2019-05-22

  NeoDynamics AB (publ) blir delägare i nytt bolag kring hudbiopsier

  NeoDynamics AB (publ) startar tillsammans med hudläkare från Karolinska sjukhuset ett bolag som ska utveckla ett nytt innovativt biopsiinstrument för effektivare vävnadsprovtagning vid misstänkt hudcancer. Läs mer här
 • 2019-05-21

  NeoDynamics AB (publ) - Kvartalsrapport januari-mars 2019

  Första kvartalet utvecklades enligt plan. Startar  utveckling av biopsimarkör. Läs mer här
 • 2019-04-26

  NeoDynamics AB (publ) erhåller förhandsbesked från U.S. Patent Office om beviljat patent på biopsi-instrument

  NeoDynamics AB (publ) har erhållit besked, s.k. Notice of Allowance från den amerikanska patentmyndigheten, om att patent kommer att beviljas under förutsättning att beviljandeavgiften betalas  Läs mer här
 • 2019-04-25

  Kallelse till årsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), 559014-9117, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Scandic Foresta/Vinterträdgården, Lidingö Läs mer här
 • 2019-04-23

  NeoDynamics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – har idag publicerat årsredovisningen för 2018 Läs mer här
 • 2019-04-08

  Ny teknik för bröstbiopsi har utvärderats på Bröstcentrum på Karolinska Sjukhuset

  NeoDynamics har fått tillstånd från etikprövningsnämnden att samla in data från vävnadsprover som har utförts med biopsisystemet NeoNavia på Karolinska sjukhuset i Stockholm Läs mer här
 • 2019-03-04

  NeoDynamics presenterar på Life Science dagen i Göteborg den 6 mars

  Den senaste utvecklingen i NeoDynamics presenteras den 6 mars då InWest Corporate Finance och nyhetsbyrån Finwire bjuder in till Life Science dag på Wallenbergs konferenscentrum i anslutning till Sahlgrenska i Göteborg Läs mer här
 • 2019-02-21

  NeoDynamics - Bokslutskommuniké 2018

  Första bokslutskommunikén för NeoDynamics Läs mer här
 • 2019-02-19

  Presentation av NeoDynamics bokslutskommitté för 2018

  NeoDynamics AB bjuder in till webcast-presentation av bolagets bokslutskommuniké för 2018  Läs mer här
 • 2019-02-18

  Ny svensk teknologi för diagnostik av bröstcancer testas av ledande experter i Tyskland

  NeoDynamics’ tyska multicenterstudie (PULSE) presenterades för ca 150 deltagare på det årliga AWOgyn-mötet (Percutaneous Ultrasound-guided biopsy evaluated for axillary Lymph node Sampling Efficacy). Läs mer här
 • 2018-12-07

  NeoNavia kommersiell version nu helt integrerad enligt plan

  NeoDynamics utveckling av sitt innovativa biopsisystem NeoNavia, i kommersiell version, fortskrider enligt plan. Utvecklingsteamet har nu mottagit de fullt integrerade systemprototyperna och utvärdering och optimering pågår. Läs mer här
 • 2018-12-07

  Idag inleds handeln i NeoDynamics aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

  Idag, den 7 december 2018, inleds handeln i NeoDynamics AB (publ):s (”NeoDynamics”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”NEOD” och aktiens ISIN-kod är SE0011563410. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”NEOD TO 1” och teckningsoptionens ISIN-kod är SE0011725605.  Läs mer här
 • 2018-11-19

  NeoDynamics emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market fulltecknad

  Den 14 november 2018 avslutades teckningstiden i NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) emission av units om initialt cirka 50,5 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Emissionen av units tecknades till cirka 44,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 89 procent innan vederlagsfri garantiteckning från bolagets huvudägare om cirka 5,6 MSEK. NeoDynamics tillförs genom emissionen således cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Genom emissionen tillförs NeoDynamics cirka 750 nya aktieägare. Första dag för handel på Spotlight beräknas att bli den 7 december 2018. Genom den genomförda emissionen av units har bolaget tillförts erforderligt kapital för att fortsätta sin utveckling av NeoNavia mot kommersiell version och marknadslansering.   Läs mer här
 • 2018-11-01

  Ny teknik från NeoDynamics godkänd för studie i Tyskland

  Tyska multicenterstudien ("PULSE") får etiskt godkännande och förespråkas av den tyska föreningen för gynekologi och obstetrik Läs mer här
 • 2018-10-31

  Idag inleds teckningstiden i NeoDynamics emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – meddelar att teckningstiden i bolagets emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) idag inleds. Vid fulltecknad initial emission tillförs bolaget cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare högst 25,3 MSEK före emissionskostnader. NeoDynamics har på förhand skriftligen avtalat om cirka 73 procent av emissionslikviden genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning. Läs mer här
 • 2018-10-30

  NeoDynamics AB (publ) offentliggör godkännande av passportering av prospekt

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – offentliggör härmed godkännande av passportering av prospekt.  Läs mer här
 • 2018-10-29

  NeoDynamics AB (publ) publicerar prospekt och avtalar om ytterligare teckningsförbindelse

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units, vars teckningstid inleds den 31 oktober 2018. Prospektet finns tillgängligt på NeoDynamics (www.neodynamics.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospektet tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. NeoDynamics meddelar härutöver att ytterligare en part, Gryningskust Holding AB, har lämnat en teckningsförbindelse om 1 999 980,00 SEK, varav 999 990,00 SEK utgör bryggfinansiering. Det totala åtagandet i emissionen av units uppgår därmed till totalt cirka 37 MSEK, varav cirka 31 MSEK utgör teckningsförbindelser (varav cirka 15,5 MSEK utgör på förhand inbetald bryggfinansiering) och 6 MSEK utgör en vederlagsfri garantiteckning avtalad uppifrån och ned från bolagets huvudägare. NeoDynamics har således på förhand avtalat om totalt cirka 73 procent av den initiala emissionslikviden genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning. Innan den ytterligare teckningsförbindelsen avtalades uppgick motsvarande siffra till 69 procent. Läs mer här
 • 2018-10-25

  NeoDynamics AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Noteringen är godkänd förutsatt att lägstagränsen i kommande emission av units uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. NeoDynamics meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande emission av units kommer att inledas onsdag den 31 oktober 2018 och avslutas den 14 november 2018. Fulltecknad emission av units tillför bolaget initialt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader och ytterligare cirka 25,3 MSEK i det fall samtliga vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas. NeoDynamics har på förhand skriftligen avtalat om cirka 70 procent av emissionslikviden genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning. Bolagets huvudägare är också huvudinvesterare i emissionen av units med både teckningsförbindelse och vederlagsfri garantiteckning. Emissionslikviden som NeoDynamics tillförs är avsedd att finansiera sista fasen av utveckling av den kommersiella versionen av bolagets produkt NeoNavia®, kliniska studier för att demonstrera teknologins fördelar, marknadsföring och lanseringskostnader. Mer information om bolaget och erbjudandet kommer att presenteras i det prospekt som kommer att finnas tillgängligt via bolagets (www.neodynamics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast dagen före att teckningstiden inleds. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units som även kommer att marknadsföras i Danmark, Norge och Finland. Läs mer här