2023-11-17 Regulatory

Teckningskurs fastställd för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i NeoDynamics AB

NeoDynamics AB (publ) (“NeoDynamics” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) har fastställts till 0,02 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds den 20 november 2023 och pågår fram till och med den 1 december 2023. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 29 november 2023.

NeoDynamics genomförde under augusti 2023 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av sex (6) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner varav två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3, där vardera teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO2 inleds den 20 november 2023. Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs NeoDynamics cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen för Teckningsoptionerna var bestämd till en teckningskurs motsvarade 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 3 november 2023 till och med den 16 november 2023, dock lägst 0,02 SEK per aktie och högst 0,15 SEK. 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under mätperioden understeg 0,02 SEK, och således är teckningskursen fastställd till 0,02 SEK.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av Teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 1 december 2023. Teckningsoptioner som inte nyttjas innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina Teckningsoptioner kan sälja dessa. Handeln med Teckningsoptionerna pågår till och med den 29 november 2023.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Nyttjande av Teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Innehavare som har sitt innehav av Teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av Teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före 1 december 2023 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Nyttjande av Teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Innehavare som har sitt innehav av Teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av Teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 1 december 2023.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor. (www.neodynamics.com, www.nordic-issuing.se, www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 1 december 2023 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med TO2

De innehavare som inte önskar nyttja sina Teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 29 november 2023 under kortnamn NEOD TO2 och med ISIN-kod SE0020552495. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 1 december 2023 eller säljs den 29 november 2023 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av nyttjandet av Teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 5 december 2023. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktie (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå intermisaktier automatiskt omvandlas till aktier i NeoDynamics.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Vid fullt utnyttjande av samtliga 192 813 110 Teckningsoptioner av serie TO2 kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 326 026,1475 SEK till 15 382 750,0140 SEK genom utgivande av högst 192 813 110 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 698 940 514 till 891 753 624. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptioner av serie TO2 uppgår utspädningen till cirka 22 procent.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.neodynamics.com.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till NeoDynamics i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, CEO NeoDynamics AB, tel 0708 444 966 eller e-mail anna.eriksrud@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel 0735 972 011 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

För mer information, vänligen besök Neodynamics.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i NeoDynamics har endast skett genom det prospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 31 juli 2023, samt de tilläggsprospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 11 augusti 2023. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjort på Bolagets hemsida, www.neodynamics.com.