2024-05-15 Regulatory

NeoDynamics avser att ansöka om avnotering

Styrelsen i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") har idag beslutat om att föreslå att årsstämman beslutar om att ansöka om avnotering av Bolaget. Det fullständiga beslutet framgår nedan och kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Bakgrund

Bolaget har under en längre tid varit i stort kapitalbehov. Bolaget har undersökt olika finansieringsmöjligheter i form av bland annat brygglån och företrädesemissioner. Trots att såväl brygglån som företrädesemissioner genomförts är Bolaget fortsatt i stort kapitalbehov. Med hänsyn till Bolagets aktiekurs är det utmanande att inhämta nödvändigt kapital. Om nödvändigt kapital inte kan inhämtas riskerar Bolaget att försättas i konkurs.

Den 6 maj 2024 offentliggjorde Bolagets största aktieägare, Salénterprise AB (”Salénterprise”), ett kontant budpliktserbjudande. Budpliktserbjudandet lämnades med anledning av att Salénterprise, genom en tidigare genomförd företrädesemission, erhållit ett aktieinnehav överstigande 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. I Salénterprises erbjudandehandling framgår att Salénterprise avser att verka för en avnotering av Bolaget, men att Salénterprise inte har för avsikt att begära tvångsinlösen. Acceptfristen för budpliktserbjudandet löper ut den 29 maj 2024.

Styrelsen bedömer att Bolaget har större möjligheter att inhämta nödvändigt kapital om Bolaget avnoteras, bland annat med hänsyn till Bolagets begränsade marknadsvärde. Vidare skulle en avnotering innebära kostnadsbesparingar i och med att löpande noteringskostnader utgår och krav på Bolagets organisation och krav om informationsgivning minskar.

Styrelsen är dock medveten om att en avnotering kommer försvåra aktieägares möjligheter att handla med aktien. Styrelsen strävar därför efter att hitta alternativ som kommer förenkla möjligheten för handel med Bolagets aktie även efter en avnotering. Exempelvis är styrelsen i kontakt med ett externt bolag som tillhandahåller tjänster för aktiehandel med onoterade aktier. Styrelsen ser positivt på ett sådant upplägg och kommer fortsätta kontakterna med bolaget i fråga. Styrelsen har således noga övervägt lämpligheten med en ansökan om en avnotering och har efter en samlad bedömning dragit slutsatsen att en avnotering är den bästa lösningen för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen avser dock inte att ansöka om en avnotering om det visar sig att Bolagets aktieägare inte stödjer ett sådant beslut, vilket är anledningen till att styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslutet om avnotering. I sammanhanget vill även styrelsen poängtera att förslaget behöver biträdas av samtliga närvarande aktieägare på stämman och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget för att styrelsen ska inge någon ansökan.

Förslag

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att bolaget ska ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm.

Under förutsättning att beslutet erhåller erforderlig majoritet kommer styrelsen att lämna in en sådan ansökan om avnotering till Nasdaq Stockholm. Efter ett beslut om avnotering kommer Bolaget att offentliggöra sista dag för handel i aktien.

Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matilda Salén, CEO NeoDynamics AB, tel 076-843 65 74 eller e-mail matilda.salen@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

För mer information, vänligen besök Neodynamics.com.