2023-07-27 Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

NeoDynamics AB (publ) höll en extra bolagsstämma idag, den 27 juli 2023 i bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö, varvid aktieägarna fattade din enhälligt i huvudsak följande beslut.

Antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade att anta tre förslag till ny bolagsordning; Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B eller Alternativ C, baserat på vad styrelsen efter beaktande av hur många units som tecknats och tilldelats i emissionen, finner lämpligast.

Nyemission

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 22 juni 2023 om att öka NeoDynamics aktiekapital med högst 132 551 302,40 kronor (varav högst 72 300 710,40 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 60 250 592,00 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom nyemission av högst 120 501 184 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Varje unit består av sex aktier och fem teckningsoptioner varav två teckningsoptioner är av serie TO2 och tre teckningsoptioner är av serie TO3. Detta innebär att högst 723 007 104 nya aktier och högst 602 505 920 nya teckningsoptioner kan ges ut. Rätt att teckna units ska, med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och en uniträtt ger rätt att teckna en unit.

Bolagsstämmans beslut fick stöd av mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Gryningskust. Villkoret i denna del i den av Aktiemarknadsnämnden meddelade dispensen till Gryningskust är således uppfyllt.

Minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital minskas med högst 72 300 710,40 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde.

Bemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet får enbart användas för att ge ut units och/eller aktier och/eller teckningsoptioner till dem som agerat garanter i nyemissionen. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det således ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Skälet till att styrelsen ska ha den rätten är att Bolaget ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser gentemot garanter i nämnda emission.

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Varje nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia® är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är rankat bland världens bästa medicinska skolor, som nummer 6 världen över för medicin 2021. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet delar ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, CEO NeoDynamics AB, tel +46708444 966 eller e-mail anna.eriksrud@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel +46790101714 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com