2024-06-17 Regulatory

Kommuniké från årsstämman i NeoDynamics AB (publ)

Årsstämman i NeoDynamics AB (publ) hölls den 17 juni 2024 i bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö, varvid aktieägarna i första hand fattade beslut om följande ärenden.

Årsberättelse och resultat
Årsberättelsen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023 presenterades och den resultat- och balansräkning som ingår i årsredovisningen fastställdes. Det beslutades att inte lämna någon utdelning och att bolagets resultat ska behållas i verksamheten.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolaget för räkenskapsåret 2023.

Ersättning
Det beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsen. Vidare beslutades att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att välja Mats Gustafsson och Erik Salén samt omvälja Matthew E. Colpoys, Jr., till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Salén valdes till styrelsens ordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade att en revisor, utan revisorssuppleanter, ska utses. Det beslutades att välja Ernst & Young AB (EY) till revisor, med Jakob Wojcik som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndiganden
Riktade emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla instrument, med eller utan bestämmelser om betalning genom apport vederlag och/eller genom kvittning eller andra bestämmelser. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp med vilket aktiekapitalet höjs motsvarar mer än femtio (50) procent av det totala aktiekapitalet i bolaget när bemyndigandet tas i anspråk för första gången.

Ansökan om avnotering
Årsstämman beslutade enhälligt att NeoDynamics AB skulle ansöka om avnotering.