2024-03-07 Regulatory

NeoDynamics offentliggör preliminärt utfall avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie T03.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO3 i NeoDynamics AB (publ) (“NeoDynamics” eller “Bolaget”) avslutades den 1 mars 2024. Totalt nyttjades 439 100 teckningsoptioner för teckning av 4 391 nya aktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 0,15 procent. Med anledning av en pågående företrädesemission av aktier kommer en omräkning av villkoren för teckningsoptionerna att ske. Detta utfall är således endast preliminärt.

Den 2 februari 2024 beslutade Bolaget om en sammanläggning av aktier. Med anledning av sammanläggningen genomfördes en omräkning av såväl intervallet, teckningskursen och antalet teckningsoptioner av serie TO3 som krävs för teckning av nya aktier. Efter sammanläggningen berättigar hundra (100) teckningsoptioner innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,73 SEK per aktie. Totalt nyttjades 439 100 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,15 procent av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av totalt 4 391 aktier. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs NeoDynamics därmed cirka 7 600 SEK före emissionskostnader.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Genom nyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i NeoDynamics preliminärt med 4 391 aktier, från 7 245 951 till 7 250 342 aktier. Aktiekapitalet ökar preliminärt med 7 574,475 SEK, från 12 499 265,475 SEK till 12 506 839,95 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen preliminärt till cirka 0,06 procent baserat på antalet aktier i NeoDynamics efter nyttjandet av teckningsoptionerna.

Den Pågående Företrädesemissionen

Den 2 februari 2024 beslutade Bolaget om en företrädesemission av aktier (”Den Pågående Företrädesemissionen”). I enlighet med teckningsoptionernas villkor ger teckning av teckningsoptionerna inte rätt till att delta i den Pågående Företrädesemissionen.

Den Pågående Företrädesemissionen kommer medföra omräkning av villkoren för teckningsoptionerna. Sådan omräkning kan göras först efter teckningsperiodens slut, och kommer att gälla för de teckningsoptioner som tecknas.

Leverans av tecknade aktier

Tecknare av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring vecka 12 och de nya stamaktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till NeoDynamics i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, CEO NeoDynamics AB, tel 0708 444 966 eller e-mail anna.eriksrud@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel 0735 972 011 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

För mer information, vänligen besök Neodynamics.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i NeoDynamics har endast skett genom det prospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 31 juli 2023, samt de tilläggsprospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 11 augusti 2023. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjort på Bolagets hemsida, www.neodynamics.com.