2023-06-26 Regulatory

Rättelse: Fel datum avseende publicering av Q2 rapporen i tidigare pressmeddelande:

”NeoDynamics avser att genomföra en företrädesemission av units om initialt upp till cirka 72 MSEK för att finansiera kommersialisering och marknadsbearbetning i USA och Europa”

NeoDynamics utfärdar en rättelse av pressmeddelande som publicerades kl. 19.45 den 22 juni 2023. Rättelsen avser nytt datum för publicering av NeoDynamics Q2-rapport, som är den 31 juli 2023.

Korrigerat pressmeddelande i sin helhet:

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 27 juli 2023, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och optioner (“Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 72 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Gryningskust Holding AB (”Gryningskust”) och Rentability Sweden AB, samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledningsgrupp, uppgående till cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av den initiala likviden i Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 44 MSEK vilket, tillsammans med teckningsförbindelserna, säkerställer den initiala likviden i Företrädesemissionen till cirka 80 procent. Bolaget erhöll i september 2022 FDA-godkännande av sitt precisionsbiopsisystem NeoNavia® och emissionslikviden från Företrädesemissionen avses främst att användas för fortsatt kommersialisering och marknadsbearbetning av NeoNavia® i USA och på utvalda centra i Storbritannien, Tyskland och Sverige samt förstärka Bolagets kapitalstruktur genom återbetalning av lån. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 27 juli 2023 och kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. I syfte att finansiera verksamheten fram tills att Företrädesemissionen har slutförts har Bolaget upptagit brygglån från Bolagets största ägare, Bolagets ordförande samt en extern långivare om totalt 15,5 MSEK, i tillägg till tidigare aviserade lån om 14 MSEK, vilka kommer att kvittas mot åtaganden eller återbetalas från den initiala likviden i Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publiceringen av Bolagets Q2-rapport till den 31 juli, 2023.

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen omfattar maximalt 120 501 184 Units där varje Unit består av sex (6) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner varav två (2) teckningsoptioner är av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner är av serie TO3.
 • Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per Unit, motsvarande 0,1 SEK per ny aktie (aktiernas nuvarande kvotvärde).
 • Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 72 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Om Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 utnyttjas fullt ut, erhåller Bolaget ytterligare maximalt cirka 90 MSEK i emissionslikvid före avdrag av emissionskostnader, beroende på slutligt lösenpris för de nya aktierna som ges ut till följd av de utnyttjade teckningsoptionerna.
 • En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit.
 • Varje (1) teckningsoption av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 3 november 2023 till och med den 16 november 2023, dock lägst aktiens dåvarande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler och högst 15 öre. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 20 november 2023 till och med den 1 december 2023.
 • Varje (1) teckningsoption av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 1 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst aktiens dåvarande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler och högst 15 öre. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 31 juli 2023 och teckningsperioden löper från och med den 2 augusti 2023 till och med den 16 augusti 2023.
 • Sista dag för handel i NeoDynamics aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 27 juli 2023 och första dag för handel i NeoDynamics aktie utan rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 juli 2023.
 • Större aktieägare har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser uppgående till cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 44 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemission är därmed, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, säkerställd till cirka 80 procent. Garantiåtaganden består dels av en så kallad toppgaranti utställd av Bolagets största aktieägare Gryningskust, ägt av Johan Thorell, samt Rentability Sweden AB, ägt av Ingrid Salén, ordförande i NeoDynamics styrelse, samt dels av en så kallad bottengaranti.
 • Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 31 juli 2023.
 • I syfte att finansiera verksamheten fram tills att Företrädesemissionen har slutförts har Bolaget, till sedvanliga villkor, upptagit brygglån från Bolagets största aktieägare Gryningskust, Rentability Sweden AB och Formue Nord Markedsneutral A/S (”Långivarna") om totalt 15,5 MSEK, i tillägg till tidigare aviserade lån från Gryningskust om totalt 14 MSEK (gemensamt refererat till som ”Brygglån”). Brygglånen avses kvittas mot Units i Företrädesemissionen motsvarande ingångna teckningsförbindelse- och garantiåtaganden. Eventuella återstående Brygglån kommer återbetalas från den initiala likviden i Företrädesemissionen.
 • Till den extra bolagsstämman där styrelsens beslut om emissionen föreslås godkännas, avser styrelsen också föreslå ändring av gällande bolagsordning så att erforderlig flexibilitet att öka Bolagets aktiekapital vid behov uppnås samt en minskning av Bolagets aktiekapital i syfte att undvika att all likvid från Företrädesemissionen utgör aktiekapital. Kallelsen publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

NeoDynamics är ett svenskt medicintekniskt företag fokuserat på precisionsbiopsi vid cancer. Med ett initialt fokus på att stödja diagnos och behandling av bröstcancer är systemet väldokumenterat, har starka immateriella rättigheter och ger flera möjligheter för framtida utveckling och intäktstillväxt. Framtida indikationer att utvärdera inkluderar misstänkta cellförändringar i alla organ som är tillgängliga för grovnålsbiopsimetoder och riktar sig mot några av de vanligaste cancerformerna hos både kvinnor och män. Dessa inkluderar prostatacancer, non-Hodgkins lymfom, huvud- och halscancer eller cancer i njure, lever eller bukspottkörtel. Alla dessa är av ökande prevalens, där precisionsbiopsi är avgörande för att bekräfta diagnosen och skapa individualiserade behandlingsplaner med hjälp av molekylärgenetiska verktyg. Framtida tillämpningar kommer också att fokusera på riktad läkemedelstillförsel av cytotoxiska medel direkt in i målvävnaden för att öka effektiviteten och mildra negativa systemiska effekter av dessa terapier.

Bolagets primära produkt är biopsisystemet NeoNavia®systemet, för användning vid ultraljudsstyrd biopsi. Biopsisystemet är baserat på patenterad ultraljudsledd pulsteknologi utvecklad vid Karolinska Institutet i Sverige. Pulstekniken gör det möjligt för läkare att flytta nålen på ett kontrollerat, inkrementellt (1-2 mm/puls) sätt, vilket ger oöverträffad säkerhet och precision när biopsier av vävnadsförändringar utförs. NeoNavia® har FDA-marknadsföringstillstånd i USA sedan september 2022 och har en CE-märkning i Europa, där systemet har börjat användas på över 30 kliniker. Användningsområdet för NeoNavia® är idag ultraljudsledda bröstbiopsier och axillära lymfkörtelbiopsier.

Kommersialiseringsinsatser i USA kommer att fokusera på biopsi av lymfkörtlar i axilla, dvs armhålan, och dra nytta av nuvarande trender som går från kirurgiskt ingrepp till en minimalt invasiv teknik och utförs som dagsjukvård. Detta är i linje med den generella trenden inom biopsipraktik i bröstcancer som helhet, där de flesta ingreppen görs mindre invasivt och med ultraljudsledd bildteknik även i öppenvården. Kina återstår som en potentiell marknadsplats och att få NeoNavia® godkänd av China Food and Drug Administration (CFDA). Förekomsten av bröstcancer i Kina ökar i hög takt på grund av ökande urbanisering, förseningar i barnafödande och förändrad livsstil.

Emissionen genomförs i syfte att finansiera NeoDynamics kommersialisering och marknadsbearbetning i USA och på utvalda centra i Storbritannien, Tyskland och Sverige, avslutande av utvecklingen av markör, inledande åtgärder för andra indikationer där pulsteknikens precision är efterfrågad (exempelvis prostatacancer) förberedelse av registrering i Kina samt fortsatt produktutveckling av markör.

Bolagets styrelse bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att tillgodose Bolagets aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden, räknat från dagen för Prospektet. För att möjliggöra aktuell affärsplan har styrelsen därför beslutat om Företrädesemissionen den 22juni 2023, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 27 juli 2023. Vid fulltecknad Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial likvid om cirka 72 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtaganden och teckningsåtaganden har lämnats motsvarande 80 % av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

I syfte att finansiera verksamheten fram tills att Företrädesemissionen har slutförts har Bolaget, till sedvanliga villkor, upptagit brygglån från Bolagets största aktieägare Gryningskust, Rentability Sweden AB och Formue Nord Markedsneutral A/S (”Långivarna") om totalt 15,5 MSEK, i tillägg till tidigare aviserade lån från Gryningskust om totalt 14 MSEK (gemensamt refererat till som ”Brygglån”). Brygglånen avses kvittas mot Units i Företrädesemissionen motsvarande ingångna teckningsförbindelse- och garantiåtaganden. Eventuella återstående Brygglån kommer återbetalas från den initiala likviden i Företrädesemissionen.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning och garanterna inte uppfyller sina åtaganden eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens förväntan, avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. NeoDynamics kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling.

Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer NeoDynamics initialt att tillföras cirka 72 MSEK före emissionskostnader (exklusive emissionslikvid från utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3). Emissionskostnaderna för den initiala likviden i Företrädesemissionen (inklusive kostnader för garantiåtaganden om cirka 3,8 MSEK) beräknas uppgå till cirka 9 MSEK.

Efter kvittning och återbetalning av lån avser Bolaget använda den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen i följande prioritetsordning och med ungefärlig angiven andel, till:

 • kommersialisering i USA (cirka 50 %);
 • produktutveckling för andra användningsområden som prostata- och levercancer, patent och regulatoriskt arbete (cirka 25 %);
 • färdigställa utveckling av markör (cirka 12,5 %); och
 • rörelsekapital (cirka 12,5 %).

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 90 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 avses således att användas till samma användningsområden med prioritetsordning och ungefärlig angiven andel som ovan.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 31 juli 2023 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny Unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av uniträtter.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 31 juli 2023 och teckningsperioden löper från och med den 2 augusti 2023 till och med den 16 augusti 2023.

En (1) Unit består av sex (6) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2, samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3.

Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per Unit, motsvarande 0,1 SEK per ny aktie (aktiernas nuvarande kvotvärde).

Varje (1) teckningsoption av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 3 november 2023 till och med den 16 november 2023, dock lägst aktiens dåvarande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler och högst 15 öre. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 20 november 2023 till och med den 1 december 2023.

Varje (1) teckningsoption av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 1 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst aktiens dåvarande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler och högst 15 öre. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024.
Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat Units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

 • I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även har tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av unitsrätter ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter, och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I tredje hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 27 juli 2023 att godkänna styrelsens beslut om att aktiekapitalet ska öka med totalt högst 132 551 302,40 SEK, från 12 005 011,80 SEK till 144 601 420,80 SEK (varav högst 72 300 710,40 SEK är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 60 250 592,00 SEK är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom nyemission av högst 120 501 184 Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet initialt att öka med högst 72 300 710,40 SEK till 84 350 828,80 SEK genom utgivande av högst 723 007 104 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 120 501 184 till 843 508 288.

Vid full teckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 och serie TO 3 som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 60 250 592,00 SEK till 144 601 420,80 SEK (genom utgivande av högst 602 505 920 nya aktier vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar ytterligare från 843 508 288 till 1 446 014 208.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel av aktier utspädd med cirka 85,7 procent. Aktieägare som väljer att inte delta har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter. Vidare kommer aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsoptioner, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas till fullo, få sin ägarandel utspädd med ytterligare cirka 47,2 procent.

Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 2 augusti 2023 till och med den 16 augusti 2023. Handel i uniträtter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 2 augusti 2023 till och med den 11 augusti 2023 och handel i BTU (betalda tecknade units) sker under perioden från och med den 2 augusti 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt övrig information om NeoDynamics kommer att presenteras i Prospektet som förväntas publiceras av Bolaget på dess hemsida, www.neodynamics.com, omkring den 31 juli 2023.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

NeoDynamics har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Gryningskust, Rentability Sweden AB, samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledningsgrupp, uppgående till cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 19,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier som består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 32 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, dels en så kallad toppgaranti om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 63 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att cirka 80 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Gryningskust, ägt av Johan Thorell, och Rentability Sweden AB, ägt av Ingrid Salén, ordförande i NeoDynamics styrelse, har åtagit sig att garantera 11,6 MSEK respektive 0,8 MSEK i toppgarantin. För bottengarantin utgår en garantiprovision om 12 % av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt en valbar ersättning om 14 procent i form av Units. För det fall garantiåtagarna väljer ersättning i form av Units skall dessa erläggas i form av en riktad kvittningsemission efter genomförandet av Företrädesemissionen. För toppgarantin och teckningsförbindelser utgår ingen ersättning.

I samband med företrädesemissionen har Gryningskust, som äger aktier i Bolaget motsvarande cirka 14 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, ingått tecknings- och garantiåtagande med Bolaget. Gryningskust kan till följd av infriandet av tecknings- och garantiåtagandet samt utnyttjandet av de teckningsoptioner som därvid erhålls komma att inneha mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Gryningskust har av Aktiemarknadsnämnden fått dispens från budplikt i händelse av att Gryningskusts aktieinnehav i Bolaget genom infriandet av tecknings- och garantiåtagandet samt vid utnyttjande av de teckningsoptioner som därvid erhålls skulle uppgå till 30 procent eller mer av rösterna i Bolaget. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Gryningskust kan få till följd av sitt garantiåtagande samt utnyttjande av teckningsoptioner, samt att emissionsbeslutet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Gryningskust. Den maximala andelen av aktierna och rösterna i Bolaget som Gryningskust kan komma att inneha om hela garantiåtagandet skulle komma att infrias och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna är 49,69 procent, under antagande att ingen annan utnyttjar teckningsoptioner.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

27 juli 2023Extra bolagsstämma
27 juli 2023Sista dag för handel i aktien inkl. företrädesrätt
28 juli 2023Första dag för handel i aktien exkl. företrädesrätt
31 juli 2023Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
31 juli 2023Avstämningsdag i Företrädesemissionen
2 augusti 2023 – 11 augusti 2023Handel i uniträtter
2 augusti 2023 – 16 augusti 2023Teckningsperiod
2 augusti 2023 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos BolagsverketHandel i betalda tecknade units (”BTU”)
21 augusti 2023Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Tidigareläggning av Bolagets Q2-rapport 2023

På grund av Företrädesemissionen har styrelsen för Bolaget beslutat tidigarelägga publiceringen av Bolagets Q2-rapport till den 31 juli 2023 i stället för den 17 augusti 2023 som tidigare annonserats.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma planeras att hållas den 27 juli 2023. Styrelsen förslag till beslut inkluderar utöver Företrädesemissionen, beslut om (i) ny bolagsordning och (ii) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, samt (iii) minskning av aktiekapital. För ytterligare information vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 31 juli 2023.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till NeoDynamics i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, CEO NeoDynamics AB, tel 708 444 966 eller e-mail anna.eriksrud@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel 735 972 011 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

För mer information, vänligen besök Neodynamics.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Ett prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen och kommer att granskas samt godkännas av Finansinspektionen som behörig myndighet i Sverige i enlighet med Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Redeye AB agerar finansiell rådgivare för NeoDynamics i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än NeoDynamics för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.