2024-05-30 Regulatory

Salénterprise AB offentliggör utfall av budpliktsbudet till aktieägarna i NeoDynamics AB (publ)

Salénterprise AB lämnade den 6 maj 2024 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i NeoDynamics AB (publ) att förvärva samtliga aktier i NeoDynamics för 1,00 krona kontant per aktie enligt reglerna om budplikt. Acceptfristen löpte från och den 8 maj till den 29 maj 2024. Acceptfristen har inte förlängts och erbjudandet är därmed avslutat.

När erbjudandet lämnades ägde Salénterprise 13 000 587 aktier i NeoDynamics, motsvarande cirka 40 % av aktierna i bolaget. Vid utgången av acceptfristen har erbjudandet accepterats av aktieägare som äger totalt 1 533 540 aktier. Efter erbjudandet uppgår Salénterprise ägande i NeoDynamics till cirka 46 % av aktierna i bolaget.
 
Utbetalning av erbjudandevederlaget till de aktieägare som accepterat erbjudandet beräknas ske kring den 5 juni 2024.
 
Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
 
Stockholm den 30 maj 2024
 
Salénterprise AB
Styrelsen