2024-04-04 Regulatory

NeoDynamics offentliggör slutligt utfall avseende nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3

Den 2 februari 2024 beslutade den extra bolagsstämman (”Den Extra Bolagsstämman”) om en minskning av NeoDynamics (“NeoDynamics” eller “Bolaget”) aktiekapital i syfte att minska kvotvärdet till 0,40 SEK, för att möjliggöra den nyligen genomförda företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”). Därav har ytterligare en omräkning, utöver den omräkning som offentliggjordes av Bolaget den 19 februari 2024, gjorts av teckningsoptionerna av serie TO3 i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO3. Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen 0,97 SEK per aktie och som en följd av en sammanläggning beslutad av Den Extra Bolagsstämman krävs hundra (100) teckningsoptioner av serie T03 för att teckna en (1) ny aktie.

Bakgrund

Teckningskursen för teckningsoptionerna var tidigare bestämd till en teckningskurs motsvarade 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under prissättningsperioden från och med den 1 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst aktiens dåvarande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler, vilket motsvarade 0,02 SEK per aktie och högst 0,15 SEK.

Till följd av den nyligen genomförda sammanläggningen av aktier genomfördes en omräkning av såväl intervallet, teckningskursen och antalet teckningsoptioner av serie TO3 som krävs för teckning av nya aktier. Efter sammanläggningen minskade totala antalet aktier i Bolaget från 724 595 100 aktier till 7 245 951 aktier. Aktierna hade då ett kvotvärde om 1,725 kronor per aktie. Intervallet för teckningskursen blev lägst aktiens nuvarande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler, vilket motsvarar 1,73 SEK per aktie och högst 15 SEK per aktie. 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under mätperioden understeg 1,73 SEK, och således blev teckningskursen fastställd till 1,73 SEK. Som en följd av sammanslagningen krävs hundra (100) teckningsoptioner av serie TO3 för att teckna en (1) nya aktie.

Slutligt utfall och teckningskurs av TO3

För att Bolaget skulle kunna genomföra Företrädesemissionen beslutade Den Extra Bolagstämman om en minskning av aktiekapitalet i syfte att minska kvotvärdet till 0,40 SEK. Minskningen av aktiekapitalet har dock inte registrerats hos Bolagsverket ännu. Med hänsyn till detta har styrelsen beslutat om en ytterligare omräkning av, teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO3, innebärande att teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO3 som lägst är aktiens beslutade men ej registrerade kvotvärde om 0,40 SEK. 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under prissättningsperioden för TO3, uppgick till 0,97 SEK per aktie och därmed fastställs teckningskursen till 0,97 SEK per aktie.

Totalt nyttjades 439 100 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,15 procent av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av totalt 4 391 aktier. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs NeoDynamics därmed cirka 4 300 SEK före emissionskostnader.

Mellanskillnaden av inbetalt belopp och slutlig teckningslikvid kommer att återbetalas.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Genom nyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i NeoDynamics med 4 391 aktier, från 7 245 951 till 7 250 342 aktier. Aktiekapitalet ökar preliminärt med 1 756,40 SEK, från 12 499 265,475 SEK till 12 501 021,875 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 0,06 procent baserat på antalet aktier i NeoDynamics efter nyttjandet av teckningsoptionerna.

Leverans av tecknade aktier

Tecknare av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner hart erhållit interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Aktierna kommer att registreras i samband med registreringen av aktierna i Företrädesemissionen. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring vecka 14 och de nya stamaktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till NeoDynamics i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matilda Salen, CEO NeoDynamics AB, phone +4676 843 65 74 or e-mail matilda.salen@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel 073 597 20 11 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

För mer information, vänligen besök Neodynamics.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i NeoDynamics har endast skett genom det prospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 31 juli 2023, samt de tilläggsprospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 11 augusti 2023. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjort på Bolagets hemsida, www.neodynamics.com.