2024-02-19 Regulatory

NeoDynamics offentliggör preliminär teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 vars nyttjandeperiod påbörjas idag

Idag, den 19 februari 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO3 i NeoDynamics AB (publ) (“NeoDynamics” eller “Bolaget”). Teckningskursen per aktie som tecknas genom nyttjande av teckningsoptionerna har preliminärt fastställts till 1,73 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår till och med den 1 mars 2024. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs NeoDynamics cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader. Ytterligare justering av teckningskursen kommer att ske efter slutförande av Bolagets förestående företrädesemission.

NeoDynamics genomförde under augusti 2023 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av sex (6) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner varav två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3, där vardera teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs NeoDynamics cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen för teckningsoptionerna var tidigare bestämd till en teckningskurs motsvarade 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 1 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst aktiens dåvarande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler, vilket motsvarade 0,02 SEK per aktie och högst 0,15 SEK.

Till följd av den nyligen genomförda sammanläggningen av aktier genomfördes en omräkning av såväl intervallet, teckningskursen och antalet teckningsoptioner av serie TO3 som krävs för teckning av nya aktier. Efter sammanläggningen har totala antalet aktier i Bolaget minskat från 724 595 100 aktier till 7 245 951 aktier. Aktierna har ett kvotvärde om 1,725 kronor per aktie. Intervallet för teckningskursen blev lägst aktiens nuvarande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler, vilket motsvarar 1,73 SEK per aktie och högst 15 SEK per aktie. 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under mätperioden understeg 1,73 SEK, och således är teckningskursen fastställd till 1,73 SEK. Det noteras att rådande aktiekurs på marknaden understiger denna lösenkurs. Som en följd av sammanslagningen krävs 100 teckningsoptioner av serie TO3 för att teckna 1 nya aktie.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 1 mars 2024. Teckningsoptioner som inte nyttjas innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handeln med teckningsoptionerna pågår till och med den 28 februari 2024.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Nyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före 1 mars 2024 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Nyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 1 mars 2024.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor. (www.neodynamics.com, www.nordic-issuing.se, www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 1 mars 2024 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med TO3

De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 28 februari 2024 under kortnamn NEOD TO3 och med ISIN-kod SE0020552503. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 1 mars 2024 eller säljs den 28 februari 2024 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 5 mars 2024. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktie (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i NeoDynamics.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Vid fullt utnyttjande av samtliga 289 219 665 teckningsoptioner av serie TO3 kommer aktiekapitalet att öka med högst 4 989 038,10 SEK till 17 488 303,58 SEK genom utgivande av högst 2 892 196 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 7 245 951 till 10 138 147. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår utspädningen till cirka 28,5 procent.

Den Förestående Företrädesemissionen

Den 2 februari 2024 beslutade Bolaget om en företrädesemission av aktier (”Den Förestående Företrädesemissionen”). I enlighet med teckningsoptionernas villkor ger teckning av teckningsoptionerna inte rätt till att delta i den Förestående Företrädesemissionen.

Den Förestående Företrädesemissionen kommer medföra omräkning av villkoren för teckningsoptionerna. Sådan omräkning kan göras först efter teckningsperiodens slut, och kommer att gälla för de teckningsoptioner som tecknas.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.neodynamics.com.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till NeoDynamics i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, CEO NeoDynamics AB, tel 0708 444 966 eller e-mail anna.eriksrud@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel 0735 972 011 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

För mer information, vänligen besök Neodynamics.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i NeoDynamics har endast skett genom det prospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 31 juli 2023, samt de tilläggsprospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 11 augusti 2023. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjort på Bolagets hemsida, www.neodynamics.com.