2022-03-28

NeoDynamics offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) meddelar idag att företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) har slutförts. Teckningsperioden löpte från och med den 9 mars 2022 till och med den 23 mars 2022. 32 002 336 aktier, motsvarande cirka 53 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 492 720 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Resterande 27 755 506 aktier, motsvarande cirka 46 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs NeoDynamics cirka 69 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 60 250 592 aktier, varav 32 002 336 aktier, motsvarande cirka 53 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden). Totalt har 492 750 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Totalt har följaktligen 32 495 086 aktier, motsvarande cirka 54 procent av Erbjudandet, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Resterande 27 755 506 aktier, motsvarande cirka 46 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats emissionsgaranterna.

 

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare som tilldelats aktier i Företrädesemissionen. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. BTA kommer då att konverteras till vanliga aktier.

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i NeoDynamics med 60 250 592 aktier till 120 501 184 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 6 025 059,20 kronor till 12 050 118,40 kronor.

 

Rådgivare

Redeye AB agerar finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD

Telefon:  0708 444 966

E-mail: anna.eriksrud@neodynamics.com

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning introduceras nu till marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

 

Om NeoNavia

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeoDynamics. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i NeoDynamics. Ett prospekt har upprättats i samband med Företrädesemissionen och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör en annons i enlighet med artikel 2 (k) i Prospektförordningen.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i NeoDynamics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.