2024-03-20 Regulatory

NeoDynamics offentliggör utfall i företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades av extra bolagsstämma den 2 februari 2024. Totalt tecknades 25 360 828 aktier, motsvarade 100 procent av de emitterade aktierna. Totalt tecknades 11 296 852 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 44,5 procent av Företrädesemissionen. 1 128 114 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen. Resterande aktier som emitterats genom Företrädesemissionen tecknades av en emissionsgarant som hade lämnat en emissionsgaranti, uppgående till 12 935 862 aktier, motsvarande ca 51,0 procent av Företrädesemissionen. NeoDynamics tillförs genom Företrädesemissionen cirka 25 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån.

Utfall

Totalt tecknades 11 296 852 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 44,5 procent av Företrädesemissionen, och 1 128 114 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen. 12 935 862 aktier, motsvarande cirka 51,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgarant. Teckning och tilldelning till emissionsgaranten avseende 9 675 185 aktier är villkorad av att emissionsgarantens anmälan till Inspektionen för strategiska produkter enligt den s.k. UDI-lagen lämnas utan åtgärd eller transaktionen godkänns. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och genom Företrädesemissionen tillförs NeoDynamics cirka 25 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån.

Företrädesemissionen leder till att emissionsgaranten, Salénterprise AB, uppnår en ägarandel om cirka 39,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget vilket medför att gränsen för budplikt passeras. Salénterprise AB har ansökt om dispens från budplikt till Aktiemarknadsnämnden och ansökan är under handläggning.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det informationsmemorandum som publicerades i samband med Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Emissionsgarantier

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti. Ingen ersättning utgår för emissionsgarantin.

Antal aktier och aktiekapital

Till följd av Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 10 144 331,20 SEK från 12 499 265,475 till 22 643 596,675 SEK och antalet aktier ökar med 25 360 828 från 7 245 951 till 32 606 779. Företrädesemissionen medför en utspädning om cirka 78 procent av antalet röster och aktier i Bolaget.

Bolagsstämman har, för att möjliggöra Företrädesemissionen, beslutat om minskning av Bolagets aktiekapital i syfte att minska kvotvärdet till 40 öre samt beslutat om ytterligare en minskning av Bolagets aktiekapital efter Företrädesemissionen. Det senare minskningsbeslutet kräver Bolagsverkets tillstånd för att verkställas och innebär att kvotvärdet minskas till 10 öre. Detta innebär att aktiekapitalet, efter den första minskningen har registrerats, kommer att vara 13 042 711,60 SEK. Efter att båda minskningarna har registrerats och den senare har verkställts, kommer aktiekapitalet att vara 3 260 677,90 SEK.

Omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO3

Den 7 mars 2024 offentliggjorde Bolaget ett preliminärt utfall avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Företrädesemissionen medför en omräkning av villkoren för Teckningsoptionerna.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till NeoDynamics i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, CEO NeoDynamics AB, tel 070 844 49 66 eller e-mail anna.eriksrud@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel 073 597 20 11 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

För mer information, vänligen besök Neodynamics.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Memorandumet har upprättats i samband med Företrädesemissionen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.