2024-02-02 Regulatorisch

Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), höll en extra bolagsstämma idag, den 2 februari 2024 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Sammanläggning av aktier genom (A) emission av s.k. utjämningsaktier, (B) ändring av bolagsordningen och (C) beslut om sammanläggning av aktier (punkt 6)

Bolagsstämman beslutade (a), i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera högst 6 nya aktier till Gryningskust Holding AB (”Gryningskust”). Bakgrunden till den s.k. utjämningsemissionen är att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med sammanläggningskvoten enligt punkt (c) nedan.

Bolagsstämman beslutade (b), i enlighet med styrelsens förslag, att ändra och anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för antalet aktier minskades till lägst 6 300 000 och högst 25 200 000.

Bolagsstämman beslutade (c), i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier varvid hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1). Beslutet medför att Gryningskust inför sammanläggningen tillskjuter aktier till de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med hundra (100) vederlagsfritt. Sammanläggningen innebär att det nya antalet aktier efter sammanläggningen uppgår till 7 245 951, vilket innebär ett kvotvärde om 1,725 kronor.

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 1) genom (A) beslut om ändring av bolagsordningen och (B) beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 7)

Bolagsstämman beslutade (a), i enlighet med styrelsens förslag, att ändra och anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet minskades till lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor.

Bolagsstämman beslutade (B), i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 9 600 885,075 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 1,725 kronor till 0,40 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom (A) beslut om ändring av bolagsordningen och (B) beslut om nyemission av aktier (punkt 8)

Bolagsstämman beslutade (a), i enlighet med styrelsens förslag, att ändra och anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet höjdes till lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor och gränserna för antalet aktier höjdes till lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

Bolagsstämman beslutade (b), i enlighet med styrelsens förslag, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 10 144 331,20 kronor genom nyemission av högst 25 360 828 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje på avstämningsdagen registrerad aktieägare i Bolaget ges sju (7) teckningsrätter för varje befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt vissa i kallelsen angivna villkor där tilldelning i sista hand sker till de som ingått garantiåtaganden.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 1 krona per aktier. Avstämningsdagen för emissionen är den 28 februari 2024.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

19 februari 2024Avstämningsdag för sammanläggningen
26 februari 2024Sista dag för handel i aktien inkl. företrädesrätt
27 februari 2024Första dag för handel i aktien exkl. företrädesrätt
28 februari 2024Avstämningsdag i företrädesemissionen
28 februari 2024Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
1 mars – 12 mars 2024Handel i teckningsrätter
1 mars – 15 mars 2024Teckningsperiod
1 mars 2024 till registrering av företrädesemissionenHandel i betalda tecknade aktier (BTA)
19 mars 2024Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 2) genom (A) beslut om ändring av bolagsordningen och (B) beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 9)

Bolagsstämman beslutade (a), i enlighet med styrelsens förslag, att ändra och anta en ny bolagsordning varigenom aktiekapitalet minskades till lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor.

Bolagsstämman beslutade (b), i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med 9 782 033,70 kronor vilken ska ske utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,40 kronor till 0,10 kronor. Minskningen sker för att möjliggöra maximalt utfall av Bolagets planerade kapitalanskaffning och kräver godkännande från Bolagsverket eller allmän domstol för registrering.

Majoritetskrav

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Varje nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia® är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är rankat bland världens bästa medicinska skolor, som nummer 6 världen över för medicin 2021. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet delar ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin.