Emission 2024

(Informationen nur in englischer und schwedischer Sprache verfügbar.)
Information angående företrädesemission 2024 nedan.
Information concerning the Rights Issue 2024 below.

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD KAN UTGÖRA ETT BROTT.
Informationen som finns tillgänglig i denna sektion är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i NeoDynamics AB (publ) (”Bolaget”) i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Inga aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
I varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (var och en benämnd "Medlemsstat") (med undantag för Sverige) riktas materialet som du önskar tillgång till endast till kvalificerade investerare i enlighet med Artikel 2(e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") ("Kvalificerade Investerare"). I varje Medlemsstat är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Kvalificerade Investerare och personer som inte är Kvalificerade Investerare ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i en Medlemsstat för Kvalificerade Investerare och kommer endast att genomföras med sådana personer.
Materialet på denna del av webbplatsen får endast distribueras till, och är endast avsedd för, personer i Storbritannien som är "kvalificerade investerare" i enlighet med Artikel 2(e)  Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, och som är: (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse ("Ordern"); (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Ordern; eller (iii) andra personer som lagligen kan ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans som "Relevanta Personer"). I Storbritannien är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Relevanta Personer och personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med sådana personer.
Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Elektroniska versioner av materialet på denna sektion av hemsidan görs tillgänglig av Bolaget i god tro och endast för informationsändamål.
Genom att ta del av informationen på denna del av hemsidan intygar jag därför att:
Jag är bosatt och befinner mig utanför Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och USA eller annan jurisdiktion där utgivning, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräver registrering eller annan åtgärd i enlighet med tillämplig lag;
Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och
 Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

IMPORTANT INFORMATION

NOT FOR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, WHOLLY OR PARTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS), ANY STATE OF THE UNITED STATES INCLUDING THE DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIA, BELARUS CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA SINGAPORE, SWITZERLAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.
The information contained herein is not intended for, and may not be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions), any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea or Switzerland or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction, and does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any shares or other securities of NeoDynamics AB (publ) (the “Company”) in any of the above mentioned jurisdictions or in any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.
No shares, subscription rights, paid subscription shares or other securities issued by the Company (the “Securities”) have been, nor will they be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities laws in any other state or jurisdiction in the USA and no Securities may be offered, subscribed, used, pledged, sold, retailed, delivered or transferred, directly or indirectly, in or into the USA other than pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the USA. The Securities have not been and will not be approved or registered by the Securities and Exchange Commission, any state securities authority or other authority in the USA. No such authority has assessed or made any statements about the Rights Issue or the accuracy or reliability of the prospectus. To assert the contrary is a criminal act in the USA.
For persons in member states of the European Economic Area (each a “Relevant State”) (excluding Sweden), the materials you are seeking to access are only addressed to, and directed at, persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”) (“Qualified Investors”). In any Relevant State, the materials you are seeking to access are directed only at Qualified Investors and must not be acted on or relied on by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which these materials relate is available in any Relevant State only to Qualified Investors, and will be engaged in only with such persons.
For persons in the United Kingdom, the materials you are seeking to access are only addressed to, and directed at, persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation, as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, who: (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”); (ii) fall within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) are otherwise persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons being referred to as “Relevant Persons”). In the United Kingdom, the materials you are seeking to access are directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which these materials relate is available in the United Kingdom only to Relevant Persons, and will be engaged in only with such persons.
Access to the information and documents contained on the following website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the information and documents contained on this website should firstly ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website or require registration or approval of any acquisition of securities by them. No such registration or approval has been obtained outside Sweden. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.
Access to electronic versions of these materials is being made available on this website by the Company in good faith and for information purposes only.
By accessing the information and documents on this part of the Company’s website, I therefore certify that:
I am resident and physically present outside the United States, Canada, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea or Switzerland or any other jurisdiction in which the release, distribution or publication would be unlawful or require registration or any other measure in accordance with applicable law; or
I am resident and physically present (a) in Sweden or (b) outside Sweden and each of the jurisdictions referred to in clause (1) above and, in that case, I am authorized to access the information and documents on this website without being subject to any legal restriction and without any further action required by the Company.
I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above..

Dokument angående företrädesemission 2024.

Documents concerning the Rights Issue 2024.