2023-12-05 Regulatorisch

NeoDynamics tillförs cirka 0,5 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO2 i NeoDynamics AB (publ) (“NeoDynamics” eller “Bolaget”) avslutades den 1 december 2023. Totalt nyttjades 25 654 580 teckningsoptioner för teckning av 25 654 580 nya aktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 13,31 procent.

En (1) teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Totalt nyttjades 25 654 580 teckningsoptioner, motsvarande cirka 13,31 procent av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av totalt 25 654 580 aktier. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs NeoDynamics därmed cirka 0,5 MSEK före emissionskostnader.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i NeoDynamics med 25 654 580 aktier, från totalt 698 940 514 till 724 595 094 aktier. Aktiekapitalet ökar med 442 541,5050 SEK till 12 499 265,3715 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 3,54 procent baserat på antalet aktier i NeoDynamics efter nyttjandet av teckningsoptionerna.
Leverans av tecknade aktier

Tecknare av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring vecka 50 och de nya stamaktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till NeoDynamics i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, CEO NeoDynamics AB, tel 0708 444 966 eller e-mail anna.eriksrud@neodynamics.com

Aaron Wong, CFO NeoDynamics AB, tel 0735 972 011 eller e-mail aaron.wong@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om NeoNavia®

NeoNavia® är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia® består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

För mer information, vänligen besök Neodynamics.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i NeoDynamics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i NeoDynamics har endast skett genom det prospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 31 juli 2023, samt de tilläggsprospekt som NeoDynamics offentliggjorde den 11 augusti 2023. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjort på Bolagets hemsida, www.neodynamics.com.