Pressreleaser

 • 2020-02-27

  NeoDynamics offentliggör utfall av övertecknad företrädesemission

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission. Företrädesemissionen blev övertecknad och totalt tecknades aktier till cirka 109 procent av antalet aktier i emissionen. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk. Läs mer här
 • 2020-02-18

  NeoDynamics presenterar på Småbolagsdagen den 19 februari

  NeoDynamics (Spotlight Stock Market: NEOD) presenterar på Börsveckan och Financial Hearings "Småbolagsdagen" i Stockholm den 19 februari 2020 Läs mer här
 • 2020-02-07

  Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics företrädesemission

  Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics AB:s (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den extra bolagsstämman som hölls den 28 januari 2020 och i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna. Läs mer här
 • 2020-02-06

  NeoDynamics offentliggör prospekt

  Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den extra bolagsstämman som hölls den 28 januari 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 45,9 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Läs mer här
 • 2020-02-05

  NeoDynamics AB (publ) bokslutskommunike 2019

  NeoDynamics summerar ett mycket produktivt år Läs mer här
 • 2020-02-03

  Studie från Karolinska sjukhuset av NeoDynamics biopsisystem NeoNavia ® har accepterats som abstract av Society for Breast Imaging (SBI) i USA

  Docent Edward Azavedo har genomfört en retrospektiv studie av vävnadsprover med NeoDynamics nya biopsisystem NeoNavia på Karolinska sjukhuset. Ett abstrakt med de första resultaten har accepterats av SBI (Society for Breast Imaging) i USA och ska presenteras i Denver den 16–19 april 2020. Läs mer här
 • 2020-01-28

  Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) den 28 januari 2020

  Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), ägde rum idag tisdagen den 28 januari 2020. På stämman fattade aktieägarna beslut i enlighet med styrelsens förslag att (i) anta ny bolagsordning, (ii) ändra villkoren för Konvertibel 2019/2020, (iii) genomföra företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) och (iv) bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Läs mer här
 • 2020-01-28

  NeoDynamics AB (publ) erhåller besked om beviljat patent på biopsi-instrument i Kina

  Det väntade beskedet från den kinesiska patentmyndigheten innebär att NeoDynamics unika biopsi-instrument med frontmatad nål och integrerad trokar, som utgör en viktig komponent i NeoNavia® biopsisystem, har blivit godkänt. Patentet ökar skyddet för biopsisystemet NeoNavia, vilket ytterligare stärker bolagets konkurrenskraft. Läs mer här
 • 2019-12-20

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB publ) - korrigering har gjorts avseende senaste dag för införande i aktieboken från 21 jan 2020 till 22 jan 2020

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 januari 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö. Läs mer här
 • 2019-12-20

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 januari 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö. Läs mer här
 • 2019-12-20

  NeoDynamics kallar till extra bolagsstämma för att genomföra fullt garanterad företrädesemission om 45,9 MSEK

  Styrelsen i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") har idag kallat till extra bolagsstämma, planerad att hållas den 28 januari 2020, för att besluta om att genomföra en företrädesemission om cirka 45,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelse och ledning om cirka 21,4 MSEK, motsvarande cirka 47% av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om cirka 24,5 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100%. NeoDynamics meddelar även att Bolagets Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019 kommer offentliggöras den 5 februari 2020 istället för den 21 februari 2020. Läs mer här
 • 2019-12-03

  Utfall i nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1

  Den 29 november 2019 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics"). Inga optioner av serie TO 1 nyttjades för teckning, innebärande en nyttjandegrad om 0 procent. Teckningskursen för inlösen av optionerna var 8,20 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i NeoDynamics aktie, som under nyttjandeperioden handlats för cirka 4 SEK per aktie. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 1 Läs mer här
 • 2019-11-27

  NeoDynamics tecknar tillverkningsavtal för NeoNavia

  NeoDynamics har tecknat ett avtal med en kontraktstillverkare i världsklass som del i förberedelser för marknadsintroduktion av företagets bröstcancerbiopsisystem NeoNavia® och en uppskalning av produktion för de nya biopsinålarna. Läs mer här
 • 2019-11-21

  NeoDynamics AB (publ) Kvartalsrapport jul-sep 2019

  NeoDynamics kvartalsrapport för perioden jul-sep 2019 visar på fortsatt utveckling enligt plan. Det nya biopsisystemet NeoNavia erhöll efter periodens utgång regulatoriskt godkännande i Europa och mötte stort intresse från radiologer på den årliga brittiska branschkongressen. Finansiering erhölls genom utgivande av konvertibler för ca 15 Mkr. Läs mer här
 • 2019-11-05

  För första gången i Storbritannien får en bredare publik möjlighet att prova på NeoNavia mikropulsbiopsisystem för bröstcancer

  NeoDynamics medverkar som huvudsponsor då den brittiska föreningen för bröstradiologi (BSBR, British Society of Breast Radiology) har sitt årsmöte den 3–5 november i Bristol. Läs mer här
 • 2019-10-31

  Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 i NeoDynamics

  Den 5 november 2019, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med NeoDynamics AB (publ):s ("NeoDynamics") noteringsemission av units under hösten 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 29 november 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,20 SEK per aktie. Kursen för NeoDynamics aktie var per den 31 oktober 2019 ca 4,20 SEK per aktie, vilket är lägre än teckningskursen och därmed något som optionsinnehavare bör vara medvetna om när de överväger eventuell teckning  av aktier. Läs mer här
 • 2019-10-29

  NeoDynamics erhåller regulatoriskt godkännande för nytt biopsisystem för bröstcancer

  NeoDynamics fick idag bekräftelse från Intertek (Notified Body) att den förbättrade versionen av det nya systemet för bröstcancerbiopsi, NeoNavia, accepteras som en uppdatering av den redan EU-godkända studieversionen. Det uppgraderade pulsbiopsisystemet inkluderande tre olika nåltyper läggs till i produktlistan på företagets EC certifikat. Läs mer här
 • 2019-09-16

  Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) beslutade om riktad emission av konvertibler

  Extra bolagsstämma i Neodynamics ägde rum den 16 september. På stämman togs beslut enligt styrelsens förslag att genomföra emission av konvertibler. Samtliga beslut togs enhälligt. Läs mer här
 • 2019-09-16

  NeoDynamics rekryterar en landschef för Tyskland, Schweiz och Österrike

  Renate Reiss tillträder som Country Manager för NeoDynamics i de tysktalande länderna i EU, med start den 15 oktober. Renate har en bred internationell erfarenhet av produktlanseringar från ledande roller inom läkemedelsindustrin. Hon kommer att ansvara för lanseringen av NeoNavia, ett helt nytt system för vävnadsdiagnostik av bröstcancer. Läs mer här
 • 2019-08-28

  NeoDynamics har säkrat finansiering genom emission av konvertibler och kallar till extra bolagsstämma

  Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) eller (”Bolaget”) har beslutat  att föreslå en emission av konvertibler om upp till 15 MSEK. Se bifogad kallelse. Läs mer här
 • 2019-08-28

  NeoDynamics AB (publ) Halvårsrapport 2019

  Allt närmare marknad - registrering i fokus Läs mer här